โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ - logo1
 แต้มต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง แต้มต่อ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") และผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของ แต้มต่อ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ")

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

 • "เนื้อหา" หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • "เนื้อหาจากผู้ใช้" หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก ส่งผ่าน หรืออัพโหลด
 • "โปรแกรม" หมายถึง ซอฟต์แวร์ชื่อ "แต้มต่อ" ที่ผู้ให้บริการพัฒนาขึ้น
 • "รายการค้า" หมายถึง เนื้อหาจากผู้ใช้ในส่วนของบิลฝากงานเพื่อบ่งชี้ถึงการว่าจ้างในงานบริการ
 • "หน่วยงาน" หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งเป็นสังกัดของผู้ใช้
 • "องค์กรผู้ใช้" หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับบริการฯ ผู้ใช้สามารถมีองค์กรผู้ใช้ได้เพียงองค์กรเดียวเท่านั้น
 • "สาขาผู้ใช้" หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานรองในการใช้บริการ ผู้ใช้สามารถมีสาขาผู้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งสาขาภายใต้องค์กรผู้ใช้
2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการ สมัครใช้บริการ ลงชื่อเข้าใช้งาน ถือเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้ที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขฯทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

ผู้ให้บริการ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อผู้บริการเห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการ เป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว

4. บัญชี
 • ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการ และปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
 • ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควร เพื่อมิให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษระที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการถือว่ากิรกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยรหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง
 • ผู้ให้บริการอาจจะระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากผู้ให้บริการตรวจพบการระเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 • บัญชีผู้ใช้ มีไว้ใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าข้องบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใด ๆ และบุคคลภายนอกไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้
5. การคิดค่าบริการ การเรียกเก็บค่าบริการ และชำระค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • แพ็คเกจแบบยืดหยุ่นคำนวณจาก 1 บาท ต่อ 1 รายการค้า (transaction)
 • แพ็คเกจแบบเหมาใช้งานไม่จำกัดเวลาราคาต่ำกว่าบิลละ 1 บาท
 • ผู้ให้บริการประมวลผลค่าบริการและออกใบแจ้งหนี้ในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป (1 ใบแจ้งหนี้ ต่อ 1 สาขาผู้ใช้) โดยต้องชำระเงินครบถ้วนเต็มจำนวนเท่านั้น ซึ่งผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้ค้างชำระได้ถึงวันที่ 14 (ของรอบบิลแต่ละเดือน) เมื่อครบกำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว
 • ผู้ให้บริการยกเว้นค่าบริการสำหรับรายการค้าใด ๆ ที่ยกเลิกและเพิกเฉยในเดือนนั้น ๆ เว้นแต่รายการค้าที่ยกเลิกและเพิกเฉยในเดือนนั้น ๆ มีปริมาณมากกว่า 3 % ของปริมาณรายการค้าทั้งหมด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวตามอัตรารายการค้าปกติทุกรายการ
 • ผู้ให้บริการคิดค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนเกินในอัตรา 35บาท/50GB ต่อเดือน
 • หากบัญชีถูกระงับเนื่องจากการค้างชำระเกินกำหนด ผู้ใช้ต้องดำเนินการชำระยอดค้างชำระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ถูกระงับบัญชี
 • หากต้องการเปิดใช้บัญชีที่ถูกระงับบัญชีเกิน 60 วัน นับจากวันที่ถูกระงับบัญชี ผู้ใช้ต้องชำระยอดค้างให้ครบถ้วน พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการเปิดใช้งานบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ให้บริการให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เป็นลำดับแรก
 • ผู้ให้บริการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไม่ให้เผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในการแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ
 • ผู้ให้บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. การให้บริการ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย และระบบปฏิบัติการสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้บริการ โดยผู้ใช้ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

8. โฆษณา

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาแก่ผู้ใช้ผ่านทางบริการฯ

9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้
 • ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ นี้โดยเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้
 • ผู้ให้บริการอาจใช้มาตรการที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากพบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ
 • ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้บริการ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการ ทันทีที่ผู้ให้บริการ ร้องขอ
10. การยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว

11. กฎหมายที่บังคับและเขตอำนาจ

ผู้ให้บริการให้บริการกับผู้ใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น ทุกกิจกรรมดำเนินการภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย

ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2563