โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ - logo1
 แต้มต่อ

ราคา SMS แพ็คเกจ

Standard 1

0.55
บาท/SMS
ราคา 2,000 บาท
จำนวน 3,636 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
Sender Name 1 ชื่อ

Standard 2

0.48
บาท/SMS
ราคา 3,900 บาท
จำนวน 8,125 SMS
อายุการใช้งาน 1 ปี
Sender Name 1 ชื่อ

Standard 3

0.40
บาท/SMS
ราคา 9,000 บาท
จำนวน 22,500 SMS
อายุการใช้งาน 2 ปี
Sender Name 2 ชื่อ

หมายเหตุ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**Sender Name สามารถใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลขรวมกันได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร