โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ - logo1
 แต้มต่อ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แต้มต่อ ตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการนำไปใช้ ภายใต้บทบัญญัติของ "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562"

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • "แต้มต่อ" หมายถึง ผู้ให้บริการระบบ หรือ ผู้ประมวลผล (Processor)
 • "ผู้ใช้" หมายถึง ผู้ใช้งานระบบ หรือ ผู้ควบคุมข้อมูล (Controllers)
 • "ลูกค้า" หมายถึง ผู้ที่มารับบริการที่ผู้ใช้เปิดให้บริการ หรือ เจ้าของข้อมูล (Data Subjects)
2. การตกลงยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการหรือสมัครใช้บริการ โดยแสดงการยอมรับและเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้ที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้

3. การแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการการแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อลูกค้า (ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล) เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่เก็บ การนำข้อมูลไปใช้ และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชัดแจ้ง

4. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • เพื่อดำเนินธุรกรรมตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
 • เพื่อดำเนินธุรกรรมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • เพื่อปรับปรุงบริการและนำไปสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์และบริการที่ดียิ่งขึ้น
5. เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น: คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์: คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • คุกกี้ในส่วนการตลาด: คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำไปใช้
- ชื่อ-สกุล
 • ออกบิล
 • จัดทำประวัติการรับบริการ
- เลขบัตรประชาชน/เลขผู้เสียภาษี
 • ออกบิล
 • จัดทำประวัติการรับบริการ
- ที่อยู่
 • ออกบิล
 • จัดส่งเอกสาร
 • ส่งจดหมายแจ้งเตือนครบกำหนดบริการ
- เบอร์โทร
 • ออกบิล
 • ติดต่อลูกค้าให้มารับเอกสาร
 • แจ้งเตือนการครบกำหนดบริการ
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโปรโมชันจากทางร้านของผู้ใช้
- หมายเลขทะเบียนรถ
 • ออกบิล
 • ดำเนินการกับสำนักงานขนส่ง
 • ดำเนินการกับบริษัทประกันภัยเพื่อออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ
 • ดำเนินการกับบริษัทประกันภัยเพื่อออกเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ
- สำเนาเอกสารรถ
 • อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการมาใช้บริการครั้งถัดไป
- ข้อมูลทางเทคนิค

อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)

8. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ามาใช้บริการล่าสุด หากครบกำหนดแล้วแต้มต่อจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกโดยอัตโนมัติ
เว้นแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใช้ว่าต้องการเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ต้องดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารายนั้นทันที

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

10. การยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้าแสดงเอกสารหรือแจ้งข้อมูลต่อผู้ใช้เพื่อขอรับบริการ ถือเป็นการแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

11. การเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อลูกค้ายืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางผู้ใช้ได้เก็บรวบรวมไว้อย่างถูกต้อง แล้วแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถือเป็นการแสดงความต้องการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล

12. ช่องทางการติดต่อ
Data Processor

ชื่อ: บริษัท กรีน ฮับ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 15/23 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ช่องทางการติดต่อ: 033-058-444
อีเมล: [email protected]
Data Protection Officer
ชื่อ: นายธชยวัฒน์ ผสมทรัพย์
สถานที่ติดต่อ: 15/23 ม.5 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ช่องทางการติดต่อ: 033-058-444
อีเมล: [email protected]
ในกรณีที่พนักงานของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ช่องทางการติดต่อ: (+66) 02-142-2233

ปรับปรุงล่าสุด 14 มิถุนายน 2563